“… Hạnh phúc thay Tăng già hòa hợp

    Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.”

Hôm nay ngày 22/06/ Mậu tuất, lần thứ 3 chư Ni trong huyện được phước duyên lại chung họp tại điểm an cư tập trung tu tập một ngày như đã định, trên có thầy dưới có bạn, chung quanh có Phật tử ủng hộ cho mình tu được viên mãn, không chướng ngại. Thiện hữu tri thức luôn luôn thúc đẩy chúng ta tiến lên, đó là phúc duyên lớn lao, phải cố gắng thực hiện cho đúng với sở nguyện, với ý nghĩa ba tháng an cư kiết hạ.

IMG_7449

Thời kinh Thủy Sam

IMG_7451

IMG_7453

Đạo tràng an cư giúp hành giả thanh tịnh tâm và là nơi câu hội của tứ chúng tu học, tụng kinh, bái sám, hành thiền, học hiểu kinh, trì giới luật, tham vấn luận, để phát sanh niềm tin chánh tín vào giáo lý Đức Bổn Sư Thích Ca. Ở đây mới thấy được sự bình an của một hội chúng, đã chung sống, chung tu, chung học và chung một lý tưởng của người xuất gia.

IMG_7456

IMG_7461

IMG_7455

Để trợ duyên cho hàng xuất gia tịnh tâm tu học tại đạo tràng an cư tập trung của chư Ni trong huyện, toàn thể Đạo tràng Vùng 1 đã pháp tâm hộ trì cúng dường, trai nghi trong mùa an cư, được tổ chức rất trang nghiêm thanh tịnh, tứ chúng đồng tu tụng niệm, hồi huớng cho gia đình thí chủ và cho tất cả mọi chúng sanh trong khắp pháp giới, đời đời được gặp chánh pháp, để tiến tu cho đến ngày giác ngộ và giải thoát.

IMG_7463

IMG_7466

IMG_7465

IMG_7467

IMG_7468

IMG_7471

IMG_7474

IMG_7485

IMG_7488

TN Trung Thanh – Nguyên Luân